Algemene voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sam’s
1.2   Sam’s  is als volgt te bereiken: E-mail: info@samsshop.nl / Telefonisch: 0031 (0) 6 15311556

2 Bestellen

2.1    Bestellingen kunnen via de webshop www.samsshop.nl worden geplaatst.
2.2    Er is geen minimum bestelbedrag Sam’s  heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.
2.3    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sam’s  uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen

3.1   De in de laatst verschenen internetpagina van Sam’s  vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.
3.2   Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Sam’s  bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3   Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4  Bij uw bestelling ontvangt U een automatisch gegenereerde factuur. Voor (zakelijke) bestellingen anders dan die vanuit Nederland kunt u een aangepaste ( BTW Verlegd) factuur krijgen. informeer hiernaar voordat U een bestelling plaatst.

4 Levering

4.1    Aflevering door Sam’s  vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten, rembourszendingen, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door post NL. Bent u niet thuis, geen probleem. Bij levering door post NL kan het pakket nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2    De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico Sam’s besteedt de verzendingen uit aan post NL. Derhalve is Sam’s niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
4.3    Verzendkosten: 2 verschillende mogelijkheden, standaard pakket a 6,95 of brievenbuspakket a 3,95
4.4    Sam’s levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Alle aangeboden artikelen zijn op voorraad.
4.5    Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, Sam’s in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
4.6    Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling

5.1    U kunt op verschillende manieren betalen:
U kiest de gewenste betaalmethode in de bestelprocedure van onze shop.
5.2    Indien uw bestelling niet binnen 7 dagen is voldaan wordt de overeenkomst ontbonden.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1    Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Sam’s , totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7 Retourrecht

7.1   U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 7 dagen na levering te retourneren. Uitzondering op het retourrecht.
* artikelen die specifiek op verzoek van de klant besteld zijn en niet tot het reguliere assortiment van Sam’s  horen. Deze artikelen kunnen niet retour gestuurd worden.
*de artikelen dienen voorzien te zijn van het origineel aangehechte artikelkaartjes voor zover aanwezig.
*de artikelen dienen in de originele en degelijke verpakking teruggestuurd te 
worden; De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Daarnaast komen de verzendkosten van de teruggezonden artikelen voor uw eigen rekening. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook retourzendingen onder rembours, zonder voorafgaand overleg, worden geweigerd.
7.2    Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald Sam’s u de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3    Wanneer de door Sam’s afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4    Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8 Garantie

8.1    Sam’s garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan Sam’s de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Sam’s als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder
8.2    Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Sam’s worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3    Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Sam’s contact opneemt met de leverancier van het artikel voor reparatie of mogelijke vervanging zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
8.4    Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Sam’s niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

9 Aansprakelijkheid

9.1    De aansprakelijkheid van Sam’s met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2    Sam’s  is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3    Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Sam’s beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10 Geschillen

10.1    Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2    Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Sam’s is gevestigd bevoegd, tenzij Sam’s voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Klachten

Heeft U klachten of bent U ontevreden over bepaalde zaken, bestelde of geleverde artikelen dan kunt U dit middels een e-mail sturen naar info@samsshop.nl. Op al onze aanbieding en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Algemene voorwaarden van ” Sam’s gevestigd te Oijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch, KvK nummer: 71794018 btw: nummer NL858852196B01